მარიამ ჭანჭალეიშვილი

მარიამ ჭანჭალეიშვილი არის სოციოლოგი და ფემინისტი. მისი სამაგისტრო ნაშრომი შეეხება არაკომპლიციტური ფემინურობებისადმი დამოკიდებულებებს და მათ მნიშვნელობას პატრიარქალური წესრიგის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მისი კვლევის ინტერესები ასევე მოიცავს გენდერსა და ნაციონალიზმს, მასკულინობებს, სხეულის პოლიტიკას და ქალთა ისტორიას.

ისტორიები

Chai-khana Survay